Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 
1.1    Op alle door Fy-Fit gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
1.2    Bij ongeldigheid of onwettigheid van een van de bepalingen, blijven alle andere bepalingen geldig.
1.3    Aan acties en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor acties en aanbiedingen kunnen aanvullende actievoorwaarden worden opgesteld.
 
Artikel 2: Overeenkomst
 
2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen van Fy-Fit.
2.2    Fy-Fit is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
2.3    De wijzigingen treden een kalendermaand na de bekendmaking in werking.
2.4    In dien een lid de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. De opzegging dient schriftelijk ingediend te zijn voor de ingangsdatum van de wijziging.
2.5    Door het aangaan van een overeenkomst met Fy-Fit geeft u aan bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
2.6    Overeenkomsten met Fy-Fit kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan.
2.7    Bij onze overeenkomt vult u ook een medische vragenlijst in
2.8    Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd tot 18 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden. Personen die deze overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid dan ook, zijn aansprakelijk voor de financiële consequenties daaraan verbonden.
 
Artikel 3: Toegang en gebruik faciliteiten
 
3.1    Fy-Fit behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om legitimatie te vragen.
3.2    Fy-Fit behoudt zich het recht voor lidmaatschap te weigeren.
3.3    Toegang tot en gebruik van ons sportcentrum is alleen mogelijk met een geldige lidmaatschapspas.
3.4    Een lid mag gebruik maken van de faciliteiten van Fy-Fit die deel uitmaken van zijn abonnementsvorm tijdens openingstijden.
3.5    Een lid dient zich te houden aan de geldende huisregels. De huisregels zijn verkrijgbaar bij de balie.
3.6    Een lid dient te allen tijde de aanwijzingen van het Fy-Fit personeel op te volgen.
3.7    Fy-Fit is gerechtigd om bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag een lid de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen of een lidmaatschap te beëindigen.
3.8    Fy-Fit is gerechtigd op elk moment middels verzoek tot identificatie na te gaan of de persoon die de lidmaatschapspas gebruikt ook de abonnementhouder is.
3.9    Toegang tot de fitnessruimte met zwarte afgevende zolen is verboden i.v.m. streepvorming.
3.10 Het gebruik van verdovende en/of stimulerende middelen alsook alcoholhoudende dranken binnen het sportcentrum is verboden.
 
Artikel 4: Contractsduur
 
4.1    Alle lidmaatschappen worden voor lengte van minimaal de gekozen abonnementsvorm aangegaan.
4.2    Indien er geen opzegging wordt ontvangen van het lid, dan wordt het lidmaatschap telkens automatisch met 1 maand verlengd. 
 
Artikel 5: Lidmaatschapspas
 
5.1    Er geldt borg voor de lidmaatschapspassen.
5.2    Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is een lid niet toegestaan zijn lidmaatschapspas aan derden beschikbaar te stellen.
5.3    Bij verlies van, diefstal van, of schade aan een lidmaatschapspas dient een lid dit zo spoedig mogelijk te melden. Het lid ontvangt de betaalde borg voor de pas dan niet retour en er wordt borg voor een nieuwe pas in rekening gebracht.
 
Artikel 6: Lidmaatschapsgeld
 
6.1    Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatisch periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur.
6.2    Betaling van lidmaatschappen kan ook contant  of per pin plaatsvinden. Dit geldt alleen voor maandelijks opzegbare abonnementen.
6.3    Bij contante betaling geldt dezelfde contractsduur en opzegtermijn als bij betaling via automatische incasso.
6.4    Alle incasso’s vinden plaats rond de 1e van de kalendermaand. Het bedrag dat wordt afgeschreven is het verschuldigde bedrag van de gekozen abonnementsvorm en de gekozen betalingstermijn. De eerste afschrijving kan afwijken in verband met verrekening van de inschrijfdatum van het lid tot de eerste van de nieuwe kalendermaand.
6.5    Het lid dient zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
6.6    Er geldt bij stornering van de automatische incasso een bedrag van € 5 administratiekosten.
6.7    Bij stornering van de automatische incasso dient het lid allereerst de betaling te voldoen voordat hij weer gebruik kan maken van de faciliteiten van Fy-Fit.
6.8    Fy-Fit is gerechtigd uitblijvende betalingen uit handen te geven aan een incassobureau. Extra kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van het in gebreke blijvende lid.
6.9    Bij het uitblijven van betaling wordt u de toegang tot Fy-Fit ontzegd zonder dat daarmee het lid zijn betalingsverplichting komt te vervallen.
6.10 Het lid kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld.
6.11 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
6.12 Fy-Fit behoudt zich het recht voor om te allen tijde de tarieven van abonnementen en andere diensten te wijzigen. Wijzigingen worden pas van kracht bij verlenging van het abonnement. 
6.13 Fy-Fit behoudt zich het recht voor inschrijfgeld te vragen voor een intake en fitheidstest.
 
Artikel 7: Opzegging en opschorting
 
7.1    Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij voorkeur op de club plaats te vinden met inachtneming van één kalendermaand middels het opzegformulier verkrijgbaar bij onze balie. Bij opnieuw afsluiten van een lidmaatschap binnen 1 jaar na afloop van uw vorige lidmaatschap hoeft het lid maar 50% van het inschrijfgeld te betalen.
7.2    Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is enkel mogelijk bij overlijden of bij verhuizing van het lid naar een locatie buiten een straal van twintig kilometer rond Fy-Fit. Bij verhuizing is een bewijs van inschrijving van de nieuwe gemeente noodzakelijk. In beide gevallen geldt een opzegtermijn van een maand.
7.3    Opschorting van een lidmaatschap, met een maximum van zes maanden, is enkel mogelijk bij zwangerschap of bij ziekte op vertoon van een doktersverklaring. Opschorting kan nooit plaatsvinden met terugwerkende kracht. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd met periode van opschorting.
7.4    Mocht het lid positief worden getest op het coronavirus of een blessure oplopen is een tijdelijke stop mogelijk. Hierbij is wel een bewijs van nodig. 
 
 
Artikel 8: Persoonsgegevens
 
8.1    Het lid dient wijzigingen in persoonsgegevens (bv. adres of bankgegegens) per direct door te geven aan Fy-Fit. Bij het niet doorgeven van wijzigingen is Fy-Fit gerechtigd eventuele gemaakte kosten voor het achterhalen van de juiste gegevens aan het lid in rekening te brengen.
 
Artikel 9: Privacy
 
9.1    Fy-Fit houdt zich overeenkomstig de bepaling van de wet tot bescherming van de privacy. Persoonlijke gegevens van een lid worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van dit lid.
9.2    Fy-Fit slaat persoonlijke gegevens op in het ledenbestand en gebruikt deze om leden te informeren over producten en diensten, voor marktstudies en voor informatie/promotiecampagnes.
 
Artikel 10: Openingstijden
 
10.1 Fy-Fit behoudt zich het recht voor de openingstijden tijdelijk en/of blijvend te wijzigen.
10.2 Fy-Fit behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen, in erkende vakantieperiodes of bij evenementen het sportcentrum de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
10.3 Fy-Fit behoudt zich het recht voor het sportcentrum tijdelijk voor reparatie- en onderhoudswerk te sluiten.
10.4 Het lid dient uiterlijk op de geldende sluitingstijd het sportcentrum te verlaten.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 
11.1 Fy-Fit is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval in of rondom het sportcentrum.
11.2 Fy-Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van leden. Geadviseerd wordt de daarvoor bestemde lockers te gebruiken. Het is niet toegestaan na sluitingstijd eigendommen achter te laten in de lockers.
11.3 Schade, toegebracht door een lid, aan inventaris c.q. het gebouw van Fy-Fit is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 
laatste wijziging maart 2020